Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκαέξι (16) Δημοτικούς Συμβούλους και έντεκα (11) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (10), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (6)

Θέμα 2 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2023. Ομόφωνα(16).

Θέμα 3 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5737/15-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010745692) σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων 2022 – 2023». Ομόφωνα(16).

Θέμα 4 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας». Ομόφωνα(16).

Θέμα 5 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ». Ομόφωνα(16).

Θέμα 6 :
Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 7 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ομόφωνα(16)

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης υδρονομέων. Ομόφωνα(16)

Θέμα 9 :
Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027. Ομόφωνα(16)

Θέμα 10 : Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2022. Ομόφωνα(16)

Θέμα 11 :
Έγκριση παρουσίας συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(16)

Θέμα 12 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΄΄ΔΑΡΔΑΝΟΣ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 13 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΟΥ. Ομόφωνα Αρνητικά(16).

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης κατέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Ενωμένη Ανατολική Φθιώτιδα» Δημήτριος Δοσόπουλος και Ειρήνη Ζαγαριώτου.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Από admin