Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 20η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

Θέμα 2 : 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Θέμα 3 : Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Θέμα 4 : Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 5 : Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

Θέμα 6 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής – διόρθωσης βεβαιωμένης οφειλής από επιβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Θέμα 8 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2023

Θέμα 9 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ»

Θέμα 10 : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: “Κατασκευή αποστραγγιστικού και δικτύου ομβρίων στο Πάρκο του Λαού”

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 13 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ

Θέμα 14 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα 15 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

XΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από admin

Verified by MonsterInsights