Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ

 

Νέες αλλαγές έγιναν που αφορούν στην κατάρτιση για τη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΥΠΑ -ΟΑΕΔ, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι πολλοί ωφελούμενοι δεν βρίσκουν Πάροχο που να υλοποιεί τμήμα κατάρτισης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει εντός της Περιφέρειας τοποθέτησής τους.

Επειδή η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ δέχεται πληθώρα αιτημάτων τόσο από ωφελούμενους για δυνατότητα αλλαγής Περιφέρειας όσο και από Παρόχους οι οποίοι αδυνατούν να εντάξουν σε τμήματα ωφελούμενους και επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση της κατάρτισης των ωφελουμένων και η ένταξή τους σε τμήμα κατάρτισης.

Η αρμόδια υπηρεσία προχώρησε σε τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία οι ωφελούμενοι, που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε τμήματα, να μπορούν να αλλάξουν Περιφέρεια ώστε να συμμετέχουν σε κατάρτιση στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να αποστείλουν στην Υπηρεσία ηλεκτρονικά (eoikonomidis@mou.gr )

 • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να αλλάξουν Περιφέρεια και θα δηλώνουν τον Πάροχο που επιθυμούν να καταρτιστούν.
 • Μέσα στην Υπεύθυνη δήλωση είναι απαραίτητο να φαίνεται η Περιφέρεια τοποθέτησής τους, το ΚΑΥΑΣ και η Περιφέρεια του Παρόχου που θα καταρτιστούν.

Σημειώνεται ότι η κατάρτιση σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες
 • Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
 • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης, οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Οι ωφελούμενοι της Δράσης που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α., δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης».

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, των Περιφερειών, Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφών φορέων, Υπηρεσιών Υπουργείων και άλλων φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της διάρκειας απασχόλησης των ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε επιβλέποντες φορείς εντός της Περιφέρειας Αττικής δύνανται να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 19.816.110,00 € και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 19.146 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν.

Ο αριθμός αυτός προκύπτει με βάση τον αριθμό ωφελουμένων έως και 54 ετών που συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, καθώς και τον αριθμό των άνω των 55 ετών που συμμετέχουν με βάση την επιλογή τους κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2 κατά προσέγγιση.

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να καταρτιστούν σε ίδιο αντικείμενο στο οποίο έχουν καταρτιστεί τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας.

Το Μητρώο Ωφελουμένων καταρτίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από την Δ.ΥΠ.Α. για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (με Κωδικό ΟΠΣ 5158724), που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση.

Πηγη: Dikaiologitika.gr
ilamia.gr

Από admin

Verified by MonsterInsights