ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ , ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» σύμφωνα με τις οποίες οι συναφθείσες συμβάσεις για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.4765/2021 (Α’ 6) και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004, το δε χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134) περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.

6. Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/Β/2021), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3327/Β/2022).
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 45300/7-7-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις μεταβολές που επέρχονται στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του εν λόγω προσωπικού με την αριθμ. 41797/23-6-2022 Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/78/10519/20-7-2023 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024.
9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 61784/21-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024».

10. Τις ανάγκες του Δήμου Στυλίδας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.

11. Την υπ’ αριθ. 114/31-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΨΕΣΩ1Ζ-ΛΘΛ) σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8136/25-07-2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Στυλίδας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Από admin

Verified by MonsterInsights