ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούν, η προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας, αναβάλλεται για αύριο Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30΄.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού συμβουλίου, την 6η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

Θέμα 2 : 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Θέμα 4 : Εξέταση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 5 : Εξειδίκευση κατηγορίας άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στο πλαίσιο του καθορισμού
πρόσθετων προσόντων για την εγκριθείσα θέση τακτικού προσωπικού κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2023

Θέμα 6 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α ́ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

Θέμα 7 : Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής

Θέμα 8 : Παραχώρηση κοινοταφείου – οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ραχών

Θέμα 9 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα 10 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 11 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 12 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ»

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΚ ΑΧΙΝΟΥ)

Θέμα 14 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 17 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β ΦΑΣΗ)

Θέμα 18 : Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιώντου έργου: «Εκσυγχρονισμός

δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας».

Θέμα 19 : Τροποποίηση της υπ. αρ. : 99/2023 απόφασης της αρ. 13/2023 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, με θέμα Σύναψη προγραμματικής σύμβασης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)» του Δήμου Στυλίδας με το ‘Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης & Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της έρευνας (ΕΠΠΕ).

Θέμα 20 : Δωρεάν παραχώρηση 48 ωρών άρδευσης ανά μήνα και μόνο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από admin

Verified by MonsterInsights