ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ , ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου ανάκλησης ορισμού Αντιδημάρχου και απαλλαγής του από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (A΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α ́ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (Β΄ 1327) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3ε ‘ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 για το Δήμο Στυλίδας (υπ’ αριθ. 2846/Β4-461/21-4-2023 απόφαση ΕΛΣΤΑΤ – ΦΕΚ Β΄2802), σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.389 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 312/11454/30-11-2022 απόφαση Δημάρχου ορίσθηκαν τέσσερες (4) Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία, των οποίων η θητεία λήγει στις

31-12-2023, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 313/11455/30-11-2022 απόφαση Δημάρχου ορίσθηκαν δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι, των οποίων η θητεία λήγει στις 31-12- 2023, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4842/2021-τροποποίηση του άρθρου 59 του ν.3852/2010.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

9. Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 και 48/22119/07.04.2020.

10.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/85741/19.11.2021 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».

11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 1564/τ. Β΄/ 17.04.2021).

12. Τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 και από την περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 312/11454/30-11-2022 απόφαση της Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ανακαλεί τον δια της παραπάνω υπ’ αρ. 312/11454/30-11-2022 απόφασης ορισθέντα με αντιμισθία Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου απαλλάσσοντάς τον από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω του χαμηλού βαθμού συνεννόησης και συνεργασίας του με τη Δήμαρχο (την οποία κατά νόμο οφείλει να επικουρεί στο έργο της) με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να δημιουργεί προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Δήμο και στις επιλογές της διοίκησης της Δημάρχου.

ΙΙ. Ορίζει νέο, με αντιμισθία Αντιδήμαρχο, για το υπόλοιπο της θητείας της (από 12-10-2023 έως 31-12-2023) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευάγγελο Μπούρχα, ο οποίος αναλαμβάνει τις καθ’ ύλην και τις κατά τόπους αρμοδιότητες του ανακληθέντος με την παρούσα απόφαση αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 312/11454/30-11- 2022 παραπάνω αναφερόμενη απόφαση.

Ο κος Ευάγγελος Μπούρχας θα ασκεί και τις καθ’ ύλην και τις κατά τόπους αρμοδιότητες που του είχαν μεταβιβαστεί με την υπ’ αριθ. 313/11455/30-11-2022 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας.

ΙΙΙ. ΄Οταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χαράλαμπος Καναπίτσας, που θα αναπληρώνει τη Δήμαρχο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, με την παρούσα ορισθέντα, έμμισθου Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καναπίτσας.

ΙV. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ. 312/11454/30-11-2022 και 313/11455/30-11- 2022 αποφάσεις της Δημάρχου Στυλίδας.

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από 12-10-2023.

Η απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΑΠΑΛΛΑΞΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΆΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

Από admin