Ημέρα: 4 Ιανουαρίου 2024

Απόφαση Δημάρχου ορισμού άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων – Εντεταλμένοι σύμβουλοι – Αντιδήμαρχοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Κωνσταντίνο Τρίγκα ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, με…

Verified by MonsterInsights