ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την 15η Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Περιόδου 2024

Θέμα 2 : 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2807/23-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012364740)
σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 3 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024

Θέμα 4 : Ορισμός Υπευθύνου για την κίνηση όλων των λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος και του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος και εξουσιοδότηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Αυτοτελούς τμήματος Οικ. Υπηρεσιών για την υπογραφή της Δήλωσης Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού καθώς και για την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την σύνδεση του υπευθύνου λογαριασμού με κάθε έργο.

Θέμα 5 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2024

Θέμα 6 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024

Θέμα 7 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2024

Θέμα 8 : Ορισμός εκπροσώπων για την Γενική συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Θέμα 9 : Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης (ικανοποίησης ή μη) των αιτημάτων
ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη) για το έτος 2024

Θέμα 10 : Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2024

Θέμα 11 : Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας – Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου

Θέμα 12 : Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας – Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου

Θέμα 13 : Μνημόνιο Συνεργασίας του 4ου υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας», μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 14 : Χορήγηση άδειας τομής, για κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης από τον κ. FEJZO LUAN

Θέμα 15 : Έκδοση παράτασης άδειας προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έτους 2023 εκτός ορίων έργου παραχώρησης προς υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών
σήμανσης και ασφάλισης που αφορούν στο έργο παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ε65

Θέμα 16 : Έγκριση ονοματοθεσίας οδού στο ΟΤ 238 του Σχεδίου Πόλης Στυλίδας

Θέμα 17 : Ορισμός Υπευθύνων κίνησης Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα EUROBANK A.E και χρήσης Υπηρεσιών ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking)

Θέμα 18 : Ορισμός Υπευθύνων κίνησης Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης για ενεργοποίηση νέων τραπεζικών προϊόντων

Θέμα 19 : Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, του Δήμου Στυλίδας στην Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» και ορισμός
εκπροσώπου του Δήμου Στυλίδας για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
————————————-

Στις 10:00΄π.μ. συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1 : «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα 2 : Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου ΔΕ Στυλίδας»

Θέμα 3 : Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 4 : «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής».

Θέμα 5 : Συμπλήρωση της αριθ. 193/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».

Θέμα 6 : Τροποποίηση της αριθ. 200/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας».

Από admin