Ημέρα: 9 Απριλίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2024 – ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΨΟ0ΨΩ1Ζ-ΠΗΩΛήψη ΨΝΑΧΩ1Ζ-Κ3Γ1Λήψη ΨΚΖΡΩ1Ζ-ΕΤΟΛήψη ΨΙ7ΤΩ1Ζ-Β9ΕΛήψη ΨΘΕΜΩ1Ζ-ΒΣΡΛήψη ΨΖ3ΠΩ1Ζ-Λ7ΔΛήψη Ψ2ΨΣΩ1Ζ-1ΛΡΛήψη ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ-Λήψη 9625Ω1Ζ-ΤΛΦΛήψη 94ΚΕΩ1Ζ-1ΦΒ1Λήψη 69ΔΓΩ1Ζ-Γ3ΠΛήψη 68Ω6Ω1Ζ-17ΧΛήψη 68ΝΙΩ1Ζ-ΨΚΝ1Λήψη 66Γ5Ω1Ζ-ΦΧΖΛήψη 65ΧΙΩ1Ζ-ΛΣΓΛήψη 9Π2ΨΩ1Ζ-ΒΨ03Λήψη 9ΟΦΓΩ1Ζ-ΣΘΓΛήψη 9ΙΘ5Ω1Ζ-ΦΒ9Λήψη 6ΞΕ0Ω1Ζ-Ζ7ΤΛήψη 6Ξ67Ω1Ζ-3ΟΜΛήψη…

Verified by MonsterInsights