ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 20 Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Θέμα 2 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 3 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 4 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,  την 20η Μαΐου 2024  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  13.331,38 € – Β΄ Δόση  επιχορήγησης ΥΠΕΣ  έτους 2024 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Τριανταφύλλης Νικόλαος