Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πελασγίας, την 22α Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 126,9765 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100MW της « QAIR CYPRESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ» στη θέση ‘ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝΑΣ’ Δ.Ε. Πελασγίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από admin

Verified by MonsterInsights