Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2024 και ώρα 8:30 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 5414 – 23/05/2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

Verified by MonsterInsights