ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 31η Μαϊου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1 : 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024

Θέμα 2 : 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Θέμα 3 : Έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 4 : Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκκίνησης διαδικασίας παράτασης μίσθωσης

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας

Θέμα 6 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 12386/14-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013766855) σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ»

Θέμα 7 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα 8 : Σύναψη συμβολαίων για την προμήθεια καρτών κινητής τηλεφωνίας GPRS ( SIM-DATA)

Θέμα 9 : Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 126,9765 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100MW της “QAIR CYPRESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ” στη θέση “Κυπαρισσώνας” Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα 10 : Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών μελέτης “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πρόσκληση-συνεδρίασης-συμβουλίου-Δ.Κοινότητας-Στυλίδας_-συνοδευτικά-έγγραφα_Λήψη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 52/27-05-2024,έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του  Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1 και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.88/59846/21-08-2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 5010/13-05-204 αιτήσεως του Β.Α, προς τον Δήμο Στυλίδας, για αντικατάσταση των σωλήνων ύδρευσης λόγω καταστροφής αυτών από εργολάβο και αποκατάστασης αυτής για αποφυγή  πλημμυρικών φαινομένων

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 4240/22-04-2024 εγγράφου του Δήμου Στυλίδας, για τον καθορισμό ελαχίστων αποστάσεων και λοιπών ρυθμίσεων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4849/2021 (εξ αναβολής θέματος).

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για αποκλάδωση πλάτανου απέναντι από οικίες επί της Παραλιακής οδού Αγίας Μαρίνας και λήψη απόφασης για συνέχιση της υπ’αριθμ. 4/2024 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Αγίας Μαρίνας για  κοπή του δέντρου λόγω κλήσης και επικινδυνότητας πάνω στο δρόμο, δίπλα στις γραμμές του τρένου

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης, για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος Υ.Ε σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 4755/02-05-2024 αιτήσεως της Γ.Α στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, επί της Παραλιακής οδού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Verified by MonsterInsights