ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της παραπάνω επιτροπής, που θα γίνει διά ζώσης στις 4 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα Δημοτικών Συνεδριάσεων του Δήμου Στυλίδας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.: 55/2024 (ΑΔΑ:68ΝΙΩ1Ζ-ΨΚΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας περί <<ορισμού εκπροσώπου του Δήμου σε αντικατάσταση προέδρου με τον αναπληρωτή του, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων>> και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3924/12-04-2024 (Αρ. Απ.: 71/2024) (ΑΔΑ: 9ΦΚΖΩ1Ζ-Ψ36) απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 (σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Δήμων) του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα 1ο:Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 2955/19-03-2024 αιτήσεως δημότη Πελασγίας Σπ. Στ.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης με θέμα <<Προκαταρκτική εξέταση – Παροχή στοιχείων>> σε συνέχεια παραγγελίας του Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας ( Α2023/3734 /29-12-2023) που διαβιβάστηκε με τα υπ’ αρ. πρωτ 3021/8/3663-α’/25-02-2024 και 3021/8/3663-β’/13-03-2024 έγγραφα του Α.Τ Στυλίδας.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 2902/15-03-2024 αιτήσεως δημότη Αχινού Μπ Σ. και λήψη απόφασης αποστολής απάντησης επί των υπ’αριθμ. 1009/6/186-α’/13-03-2024 και 1009/6/186-β’/13-03-2024 ιδίου θέματος και εγγράφων του Α.Τ Στυλίδας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Verified by MonsterInsights