εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χείριστού πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
  1. Σας γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την Αριθμ. πρωτ. 2131.9/940/2024/28-05-2024 Απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας (ΑΔΑ: 68ΡΘ4653ΠΩ-ΓΒΠ) από το  Γραφείο Γενικής Αστυνομίας  στις 25-06-2024 (ημέρα Τρίτη) και περί ώρα 10:00 πρόκειται να διενεργηθούν εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χείριστού πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους, σύμφωνα με διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.
  2. Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετάσχουν στις ανωτέρω εξετάσεις να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατόπιν υποβολής αιτήσεως τους  έως την
18-06-2024.
  1. Αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται ομοίως για την ευρεία ενημέρωση των μελών τους επί του θέματος.
  2. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευση του παρόντος.
Εκ του Λιμεναρχείου Στυλίδας  
κκε
Verified by MonsterInsights