ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),  σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ. 5 του ίδιου νόμου  , όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και με τις αριθ. 375/02-06-2022 (αριθ. πρωτ.39167/2022),  488/25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 35496/2023) και 98/26-01-2024 (αριθ. πρωτ. 8182/2024) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 4η Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  για  λήψη απόφασης στο παρακάτω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  : Πεζοδρόμηση τμήματος παραλιακής οδού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και ρύθμιση κυκλοφορίας

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι,  λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου και της αυξημένης κίνησης παραθεριστών και επισκεπτών και για λόγους ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης επί της πεζοδρόμησης τμήματος παραλιακής οδού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και ρύθμιση κυκλοφορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Από admin

Verified by MonsterInsights