Πεζοδρόμηση τμήματος παραλιακής οδού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και ρύθμιση κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 88/2024
ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση τμήματος παραλιακής οδού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και ρύθμιση κυκλοφορίας
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2024 και ώρα 18:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα τηλεφωνικά, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 7348 – 03/07/2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ. 5 του ίδιου νόμου , όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και με τις αριθ. 375/02-06-2022 (αριθ. πρωτ.39167/2022), 488/25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 35496/2023) και 98/26-01-2024 (αριθ. πρωτ. 8182/2024) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 μελών ήταν παρόντα τα 25 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10) ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
15) ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
22) ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
24) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος, Αποστόλου Ιωάννης.
Στην συνεδρίαση αυτή συμμετείχε η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Ευμορφία Χαντζηπασχάλη καθώς και η κα Σπυριδούλα Τριανταφύλλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το μοναδικό θέμα της δια περιφοράς συνεδρίασης, το κατεπείγον του οποίου έγκειται στο ότι, λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου και της αυξημένης κίνησης παραθεριστών και επισκεπτών και για λόγους ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης επί της πεζοδρόμησης τμήματος παραλιακής οδού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και ρύθμιση κυκλοφορίας και ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να εγκρίνουν τα κατεπείγον του θέματος και την λήψη απόφασης επί αυτού.

Το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το θέμα ως κατεπείγον.
Ο κ. Πρόεδρος ανάγνωσε σχετική εισήγηση η οποία είχε αποσταλεί με email και είχε ως εξής :

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 123/2003 κυκλοφοριακή μελέτη, σε σχέση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις αναφερόμενες σε αυτή οδούς και την πεζοδρόμηση στην Αγία Μαρίνα.
2. Την με αριθμό 94/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Στυλίδας, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Αγίας Μαρίνας
3. Την με αριθμό 1/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας με την οποία αποφάνθηκε, κατά πλειοψηφία, η τροποποίηση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης για τοκλείσιμο του Παραλιακού Δρόμου Αγίας Μαρίνας, που ίσχυε για τους καλοκαιρινούς μήνες και πρότειναν να γίνει κλείσιμο του Παραλιακού δρόμου Αγίας Μαρίνας, από το γήπεδο του μπάσκετ έως
το τέλος της οικίας Πανουργιά Πανουργιά από τις αρχές Μαΐου έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους και από ώρα 12.00 το μεσημέρι έως 1.00 το πρωί της επόμενης, με εξαίρεση τη διέλευση των μόνιμων κατοίκων που διέρχονται από τον συγκεκριμένο δρόμο για την είσοδό στις οικίες τους.

Κατά την διάρκεια των άλλων μηνών να κλείνει μόνο Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες τις ίδιες ώρες.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για
Α)Tην πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού της Αγίας Μαρίνας για τη χρονική περίοδο από τη 01/06 μέχρι 30/09 κάθε έτους, και ειδικότερα για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και από ώρα 12.00 μ.μ. μέχρι 01.00 π.μ.. Για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου να πεζοδρομείται κατά τις ίδιες ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, με ευθύνη της τοπικής Κοινότητας.

Β) Τη δυνατότητα διερεύνησης υλοποίησης της απόφασης 1/2024 (παράγραφος 1ι) του τοπικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας με την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Tο κατεπείγον του θέματος.
2. Tην πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού της Αγίας Μαρίνας για τη χρονική περίοδο από τη 01/06 μέχρι 30/09 κάθε έτους, και ειδικότερα για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και από ώρα 12.00 μ.μ. μέχρι 01.00 π.μ.. Για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου να πεζοδρομείται κατά τις ίδιες ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, με ευθύνη της τοπικής Κοινότητας.
3. Τη δυνατότητα διερεύνησης υλοποίησης της απόφασης 1/2024 (παράγραφος 1ι) του τοπικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας με την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)
Πιστό Απόσπασμα
Στυλίδα 4 Ιουλίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από admin

Verified by MonsterInsights