ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας με δεκαπέντε (15) Δημοτικούς Συμβούλους παρόντες και δώδεκα (12) Δημοτικούς Συμβούλους απόντες, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), κατά (7).

Θέμα 2 : « Υποβολή αιτήματος προς την Δ.ΥΠ.Α περί επέκτασης της διάρκειας επιχορήγησης για έναν (01) ωφελούμενο, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22/2021/000078876892/26-04-2021 απόφαση ένταξης του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος». Ομόφωνα(15).

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ» . Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), λευκό (7).

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), λευκό (7).

Θέμα 5 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας» . Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), λευκό (7).

Θέμα 6 : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας» . Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), λευκό (7).

Θέμα 7 : ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» . Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), λευκό (7).

Θέμα 8 : Παράταση προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας». Ομόφωνα(15).

Θέμα 9 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. ΝΑ355 και ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΝΑ35500060. Ομόφωνα(15).

Θέμα 10 : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Κατά πλειοψηφία υπέρ (14), κατά (1).

Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – Ανακατασκευή Τεχνητής Λίμνης” . Κατά πλειοψηφία υπέρ (8), λευκό (7).

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Από admin