ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 15 Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Αντικατάσταση μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 2 : Σύσταση παγίων προκαταβολών έτους 2024 στις Κοινότητες του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 3 : Γνωμοδότηση περί χωροθέτησης Π.Θ.Π.Φ.Σ. στις θέσεις : Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 1, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 2, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 3, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 4, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 5, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 6 και Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 7, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 8 και Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 9.

Θέμα 4
: Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από admin